top of page
Search

New Community Renewal Fund, Cultural Recovery Fund open and latest updates / Cronfa Adnewyddu Cymune

LATEST NEWS

UK Community Renewal Fund

The Government is seeking an application from the Vale of Glamorgan into its Community Renewal Fund. £220 million investment in the UK Community Renewal Fund (UKCRF) was announced in its budget on 3 March 2021. The Fund is to support people and communities most in need across the UK, creating opportunities to trial new approaches and innovative ideas at the local level.

For full details please visit: UK Community Renewal Fund

The Cultural Recovery Fund is now open for applications and will close on the 20 April 2021 at 5 pm. Business Wales Cultural Recovery Fund

NEW Funding for freelancers will open early May and be delivered by local authorities.

Use the Eligibility Checker now to review the criteria prior to applying. Eligibility Checker

Self-Employment Income Support Scheme (SEISS)

The online service to claim the fourth grant will be available from late April 2021.

The Coronavirus Job Retention Scheme has been extended until 30 September 2021.

Follow us on Twitter @ValeEconomy, Facebook @valeeconomy and visit Coronavirus: Advice for Business for latest news updates.

Please forward this email to businesses that you believe would benefit. Our team are here to help.

Y DIWEDDARAF Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae'r Llywodraeth yn ceisio cais gan Fro Morgannwg ar gyfer ei Chronfa Adnewyddu Cymunedol. Cyhoeddodd y Llywodraeth fuddsoddiad o £220 miliwn yng Nghronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UKCRF) yn ei chyllideb ar 3 Mawrth 2021. Bydd y Gronfa yn cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.

Am fwy o fanylion ewch i: Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Mae'r Gronfa Adferiad Diwylliannol bellach ar agor ar gyfer ceisiadau a bydd yn cau am 5pm ar 20 Ebrill 2021. Cronfa Adferiad Diwylliannol Busnes Cymru

Bydd y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agor yn gynnar yn Fis Mai ac yn cael ei weinyddu gan yr Awdurdodau Lleol

Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd nawr i adolygu'r meini prawf cyn gwneud cais

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS)

Cyhoeddwyd pedwerydd grant: Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig.

Bydd y gwasanaeth ar-lein i hawlio’r pedwerydd grant ar gael o ddiwedd mis Ebrill 2021.

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021.

Dilynwch ni ar Twitter @EconomirF a Facebook @EconomirFro am y newyddion diweddaraf ac ymweld Coronafeirws: Cyngor ar Gyfer Busnes

Anfonwch yr e-bost hwn at fusnesau y credwch y bydden nhw’n elwa o’i gael. Mae ein tîm yma i helpu.8 views

Comments


bottom of page