Search

Ehangu Ysgol Y Deri / Ysgol Y Deri Expansion

Annwyl Ymgynghorai,

Cynnig i drawsnewid addysg arbenigol drwy:

  • gynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol y Deri i addysgu 150 o ddisgyblion ychwanegol; a

  • chodi adeilad newydd ar y safle a ffefrir yn Cosmeston, Penarth ar gyfer mis Medi 2023 a fyddai'n gweithredu fel safle ychwanegol o dan reolaeth Ysgol y Deri.


Ar 26 Ebrill 2021, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr adroddiad gwrthwynebiadau a'r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynodd gymeradwyo'r cynnig. Mae’r adroddiad gwrthwynebiadau ar gael i’w weld a’i lawrlwytho ar wefan y Cyngor:

www.valeofglamorgan.gov.uk/ysgolyderiexpansion


Mae copïau caled o'r adroddiad gwrthwynebiadau ar gael ar gais drwy gysylltu ag aelod o’r Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk


Bydd y cynnig yn golygu y bydd darpariaeth addysgol arbenigol yn Ysgol y Deri yn cael ei chynyddu i ddarparu ar gyfer 150 o ddisgyblion ychwanegol. Er mwyn darparu ar gyfer y capasiti cynyddol hwn, bydd adeilad ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar safle newydd, a fydd yn gweithredu o dan reolaeth Ysgol y Deri.

Wrth benderfynu ar y cynnig, roedd y Cabinet yn fodlon y bydd y cynnig yn:

  • Sicrhau bod y Cyngor yn gallu ateb y galw a ragwelir am addysg arbennig ym Mro Morgannwg;

  • Darparu amgylcheddau dysgu arloesol a chreadigol y gellir eu haddasu i newid ac sy'n diwallu anghenion ein dysgwyr mwyaf agored i niwed;

  • Cynyddu gallu’r gymuned i ddefnyddio a rhyngweithio â’r ysgol drwy ddefnyddio cyfleusterau addysgol yr ysgol, gan fodloni anghenion yr ysgol ar yr un pryd.

  • Cydnabyddir mai Ysgol y Deri yw'r sefydliad sydd â'r profiad a'r sgiliau i weithredu strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y ffordd fwyaf effeithiol o fewn ac ar draws yr Awdurdod Lleol (ALl). O'r herwydd, bydd ehangu Ysgol y Deri yn golygu bod rhai o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed yn cael y cymorth a'r ddarpariaeth anogaeth fwyaf effeithiol fel elfennau allweddol o'u haddysg; a

  • Bydd atal dibyniaeth yn y dyfodol ar ddarpariaeth gostus y tu allan i'r sir.


Yn gywir,

Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau


Dear Consultee,

Proposal to transform specialist education by:

  • increasing the capacity of Ysgol Y Deri to accommodate an additional 150 pupils; and

  • constructing a new building on the preferred site located in Cosmeston, Penarth for September 2023, which would operate as an additional site under the management of Ysgol Y