top of page
Search

PUBLIC NOTICE - Sully and Lavernock Community Council


PUBLIC NOTICE - Sully and Lavernock Community Council

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option. An election will be held if TEN local government electors for the Sully Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o'clock noon on Thursday 8th February 2018.

Dated 22 January 2018 CHAIRMAN TO THE COUNCIL

Rod Thomas Chairman to the Council Sully and Lavernock Community Council 29 Clevedon Avenue Sully Vale of Glamorgan CF64 5SX

 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS - Cyngor Cymuned Sili ac Larnog

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad. Cynhelir etholiad os bydd DEG etholwr llywodraeth leol ar gyfer Ward Sili yn rhoi hysbysiad, yn ysgrifenedig, yn gofyn am y fath etholiad i Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU, ddim hwyrach na hanner dydd ar ddydd Iau 8 Chwefror 2018.

Dydd 22 Ionawr 2018 Cadeirydd i’r Cyngor

Rod Thomas Cadeirydd i’r Cyngor Cyngor Cymuned Sili a Larnog 29 Clevedon Avenue Sili Bro Morgannwg CF64 5SX

45 views
bottom of page